www.zpds.sk
info@zpds.sk
svu@stonline.sk
IČO: 31817726
           Združenie priemyselných designerov Slovenska pôsobí v kultúrnom prostredí Slovenska od roku 1991. Vzniklo krátko po revolúcii ako dôsledok reštrukturalizácie jednotného kvasu slovenských výtvarných umelcov. Bolo jedným z mnohých vtedy sa osamostatňujúcich profesijných združení Tradícia dizajnu má na Slovensku svoje korene a oporu predovšetkým v programe osobností spojených so vznikom a existenciou bratislavskej Školy umeleckých remesiel (1928 1939), ktorá progresívne realizovala sociálne a funkcionalisticky zameraný program moderny. K významným znakom v povojnových aktivitách dizajnérskych špecialistov patri iniciatíva i reálna činnosť sekcie Úžitkových umení a priemyselnéno dizajnu. Výsledky boli periodicky prezentované a odmeňované na výstavách úžitkového umenia a priemyselného dizajnu od rroku 1952. V roku 1966 vniklo na VŠVU oddelenie pre Priemyselné tvarovanie pod vedením V. Kautmana, z ktorého popri zlínskej dizajnérskej škole, prišli do praxe ďalší významní slovenskí dizajnéri. Funkciu spojiť dizajnérsku tvorivosť s konkrétnou výrobnou činnosťou formovala od roku 1964 Rada výtvarnej kultúry výroby a neskôr od roku l972 Inštitút priemyselného dizajnu. V roku 1990 vzniklo s podobným zámerom Slovenské centrum dizajnu. Najadresnejším a súčasne perspektívnym inštitútom sa v tomto smere stalo Združenie priemyselných designerov Slovenska, ktoré svoju činnosť realizuje na základoch a princípoch najaktuálnejších skúseností partnerských európskych profesných združení. Združenie priemyselných designerov Slovenska je členským združením Slovenskej výtvarnej únie a Asociácie FORMA.  
Združenie
priemyselných
designerov
Slovenska
Association
of Industrial Designers
of Slovakiapozývame Vás do našich radov
bližšie informácie Vám poskytne predseda združenia na inforlinke

(Dagmar Poláčková, teoretička umenia)   Združenie priemyselných designerov Slovenska
budova UBS, Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 2 5296 2402
infoline: +421 903 435 933